Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ATTENTE PRYWATNY OŚRODEK PSYCHOTERAPII I TERAPII UZALEŻNIEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Grzegorz Martuszewski, można się z nim skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@attente.com.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu wykonywania świadczeń zdrowotnych.

4. Dane osobowe Pani/Pana oraz innych osób, znajdujące się w dobrowolnie dostarczonych przez Pana/Panią dokumentach, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. I lit. b RODO, w celu wykonywania powierzonego zlecenia,

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych do ich przetwarzania oraz uprawnione organy publiczne, a w szczególności Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Miasto i Gminę Świątniki Górne, KRUS,GUS,PFRON.

7. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez czas określony w przepisach prawa.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do wykonania świadczeń zdrowotnych. Konsekwencją nie podania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości ich wykonywania.

11. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.