Szkolenia

W Prywatnym Ośrodku Terapii Uzależnień Attente prowadzimy zróżnicowane szkolenia i warsztaty przygotowane z myślą o psychologach, pedagogach, wychowawcach, nauczycielach, ale także wszystkich innych osobach, które chciałyby rozwinąć swoje umiejętności w zakresie porozumiewania się z dziećmi, młodzieżą bądź osobami dorosłymi dotkniętymi problemem uzależnienia. Nasze szkolenia trwają od jednego do kilku dni i są opracowane przez doświadczonych specjalistów. Mamy nadzieję, że współpraca z nami pozwoli Państwu poszerzyć swoje kompetencje komunikacyjne, abyście mogli jeszcze skuteczniej przeciwdziałać przemocy, uzależnieniom i innym patologiom w społeczeństwie.

Niniejsza lista wskazuje poglądowo tematykę szkoleń i warsztatów organizowanych przez Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień Attente. Oferujemy między innymi warsztaty poświęcone pracy z dzieckiem trudnym, nadpobudliwym, agresywnym. Uczestnicy poznają mechanizmy rządzące zachowaniami agresywnymi wśród nieletnich, nauczą się też, jak im przeciwdziałać.

Sporo miejsca w naszych szkoleniach poświęcamy umiejętnościom komunikacyjnym. Skuteczna komunikacja jest kluczem do sukcesu w rozwiązywaniu wielu problemów społecznych. Omawiamy najczęstsze błędy komunikacyjne, podpowiadamy, jak budować zaufanie w relacjach społecznych, jak lepiej zrozumieć siebie i innych. Ćwiczymy asertywność – cechę niezbędną w profilaktyce uzależnień. Skupiamy się również na zdrowiu. Tematy zajęć opisują szkodliwe oddziaływanie używek na organizm człowieka, opisują rolę aktywności fizycznej w profilaktyce uzależnień, omawiają rozwój uzależnień w poszczególnych grupach wiekowych i społecznych.

Na liście naszych zajęć znajduje się wreszcie wszystko to, co niezbędne, dla prowadzenia skutecznej profilaktyki uzależnień. Uczestnicy dowiedzą się, jak budować poczucie własnej wartości, jak rozwiązywać konflikty, jak postępować z dziećmi pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych, czym jest syndrom DDA, co stoi na przeszkodzie w terapii uzależnień i wiele innych. Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą tematów dostępnych na szkoleniach w Prywatnym Ośrodku Terapii Uzależnień Attente. Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach, zapraszamy do kontaktu.

Tematy szkoleń:
• Praca z dzieckiem trudnym
- Dziecko niedostosowane społecznie
- Dziecko nadpobudliwe
• Arteterapia w pracy z dzieckiem trudnym
• Agresja wśród dzieci i młodzieży
• Przemoc i zachowania przemocowe wśród nieletnich
• Trening zastępowania agresji
• Umiejętność skutecznego porozumiewania się
- Komunikacja werbalna i niewerbalna
- Błędy w komunikacji
• Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych
- Podniesienie poziomu otwartości z zaufania w relacjach interpersonalnych
• Świadomość przestrzenna, pamięć i uwaga
• Rozumienie samego siebie i innych
• Nawiązywanie kontaktów i współpracy
• Integracja i budowanie zaufania z grupie
• Asertywność
• Żyj i daj żyć innym
• Sztuka bycia sobą
• Zdrowie-wartością życia
• Wpływ aktywności ruchowej na organizm człowieka
• Wpływ aktywności ruchowej na samopoczucie
• Aktywność ruchowa a moje zdrowie- profilaktyka uzależnień
• Gry i zabawy ruchowe jako forma spędzania czasu wolnego
• Substancje szkodliwe dla naszego zdrowia
• Nikotyna, alkohol, substancje psychoaktywne- jako substancje anty-zdrowotnego zachowania i stylu życia
• Młodzież a alkohol
• Substancje psychoaktywne wśród dzieci i młodzieży
• Papierosy a zdrowie człowieka
• Destrukcja narkotyczna w miejscu nauki i pracy-narkotyki a szkoła i praca
• Nowotwory a używki- profilaktyka
• Jak nie stracić tego co jest dla mnie ważne- profilaktyka uzależnień
• Budowanie poczucia własnej wartości
• Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem
• Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
• Rodzina dysfunkcyjna
• Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej
• Rodziny dysfunkcyjne a wykluczenie społeczne
• Współuzależnienie
• Rozwiązywanie konfliktów partnerskich
• Problematyka DDA
• Problematyka DDA w relacjach społecznych
• Praca ze sprawcą przemocy
• Praca ze sprawcą przemocy- szkolenie dla terapeutów
• Kontakt za sprawcę przemocy- szkolenie dla pracowników Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policji, pracowników opieki społecznej i innych służb pomocowych
• Praca z ofiarą przemocy
• Trzeźwienie a abstynencja. Co mi utrudnia zmianę
• Bezradność a bezsilność
• “Oczekiwania” jako źródło rozczarowań w kontekście uzależnień
• Fałszywy obraz leczenia
• Lęk przed zmianą
• Profilaktyka i rozwiązywanie problemów w związku z uzależnieniem
• Arteterapia w pracy odwykowej
• Uzależnienie jako choroba zaprzeczeń, kontroli i emocji
• Zachowania nałogowe i kompulsywne
• Zachowania konstruktywne i niekonstruktywne w życiu. Jakość poprawnego funkcjonowania
• Patologiczny hazard
• Świat marzeń nałogowego hazardzisty
• Hazard a alkohol
• Leki a alkohol
• Szkody zdrowotne a uzależnienia
• Alkohol a problemy seksualne
• Podwójne życie osoby uzależnionej
• Degradacja psychiczna a konflikt moralny
• Wewnętrzna perspektywa osób uzależnionych
• Uzależnienia, relacje agresywne i konflikty z prawem
• Uczucia i emocje
• Złość
• Poczucie krzywdy a przebaczenie
• Stres i napięcie
• Zespół stresu pourazowego
• PTSD a uzależnienia
• Wstyd a poczucie winy
• Poznawanie siebie i innych
• Zachowania służące trzeźwieniu
• Prawdziwa resocjalizacja zaczyna się na wolności
• Pomoc osobom opuszczającym zakłady karne i areszty śledcze jako sens resocjalizacji na wolności